Inhoudstafel

Een reglement van interne orde hoeft geen saaie, onleesbare tekst te zijn. Dan wordt hij immers niet gelezen. Wij zorgen voor een overzichtelijk reglement, waarbij de werking van de mede-eigendom begrijpelijk wordt uitgelegd, aan de hand van vragen en antwoorden. Zo wordt het RIO een bruikbaar werkstuk, zowel voor de mede-eigenaars als voor de syndicus.

Hoofdstuk I. Bepalingen van toepassing op de mede-eigendom.

Hoofdstuk II. Leef- en woonregels binnen de mede-eigendom.

§ 1. Bepalingen inzake het uitzicht van het gebouw; § 2. Bepalingen m.b.t. de veiligheid in het gebouw; § 3. Bepalingen m.b.t. het gebruik van het gebouw; § 4. Specifieke bepalingen bij verhuizingen; § 5. Specifieke bepalingen bij verbouwingswerken in privatieven;

Hoofdstuk III. De organen en werking van de mede-eigendom.

Afdeling 1. De algemene vergadering

U bent niet alleen eigenaar van uw privatief? Hoe weet ik wie de andere mede-eigenaars in de mede-eigendom zijn? Wanneer gaat de algemene vergadering normaal gezien door? Waar gaat de algemene vergadering door? Wie kan de algemene vergadering bijeenroepen? Hoe wordt u uitgenodigd op een algemene vergadering? Wat staat er in de uitnodiging die u ontvangt voor de algemene vergadering? Wordt ook de huurder uitgenodigd op de algemene vergadering? Wie bepaalt wat er op de dagorde komt? Wanneer mag u deze uitnodiging verwachten? Ik kan niet aanwezig zijn! Kan ik me laten vervangen? Kan u iemand meenemen naar de vergadering? Hoe verloopt de algemene vergadering? Iets meer over de voorzitter. Wat als er in de AV niet voldaan werd aan het aanwezigheidsquorum? Hoe wordt er juist gestemd op een algemene vergadering? Mag iedereen altijd mee stemmen? Kan er alleen gestemd worden over kwesties die op de dagorde staan? Met welke meerderheden moet er worden gestemd? Waarvoor is er een bijzondere of gekwalificeerde meerderheid nodig? Kan er ook beslist worden zonder fysiek samen te komen in algemene vergadering? Wat na de vergadering? Moet u iets aanvangen met de notulen die u ontvangen hebt?

Afdeling 2. De syndicus

Er is geen syndicus in mijn mede-eigendom! Wat nu? In het reglement van interne orde opgemaakt door de notaris werd reeds een eerste syndicus aangesteld. Wie kan als syndicus worden aangesteld? Is de syndicus steeds bezoldigd? Voor hoe lang kan een syndicus aangesteld worden? Hoe kan men weten wie syndicus is van de mede-eigendom? Wat zijn de wettelijke taken van de syndicus? Welke regels van financieel beheer en boekhouding dient de syndicus na te leven? Wie moet de rekeningen van de mede-eigendom betalen? Is het wettelijk vereist een reservefonds aan te houden? Kan de syndicus zijn taken delegeren aan iemand anders? De syndicus is ook verzekeringsmakelaar, bankier en zijn vrouw heeft een aannemersbedrijf. Er zijn problemen met de syndicus. Wat nu? Hoe en wanneer eindigt het mandaat van de syndicus? Kan ook de syndicus plots een einde stellen aan zijn mandaat? Wat moet de syndicus doen wanneer zijn mandaat een einde neemt?

Afdeling 3. De raad van mede-eigendom

Is een raad van mede-eigendom verplicht? Wat indien er geen raad van mede-eigendom is, hoewel dit verplicht is? Wat als u toch een raad van mede-eigendom wenst in uw kleine mede-eigendom? Wie kan lid zijn van de raad van mede-eigendom? Hoeveel leden moet een raad van mede-eigendom tellen? Hoe kan men zich kandidaat stellen als lid van de raad van mede-eigendom? Wie duidt de raad van mede-eigendom aan? Hoe worden de leden verkozen? Wat zijn de taken en bevoegdheden van de raad van mede-eigendom? Kan de raad van mede-eigendom een bijzondere algemene vergadering bijeenroepen? Hoe functioneert de raad van mede-eigendom? Voor hoe lang worden de leden van de raad aangesteld? Hoe eindigt hun mandaat? Hoe weet ik wat de raad van mede-eigendom doet? Aansprakelijkheid van de leden van de raad van mede-eigendom Vergoeding van de leden van de raad van mede-eigendom

Afdeling 4. De commissaris of commissarissen van de rekeningen

Wie kan worden aangesteld als commissaris? Hoe lang duurt het mandaat van de commissaris? Welke bevoegdheden heeft de commissaris van de rekeningen? Aansprakelijkheid van de commissaris of commissarissen Wordt de commissaris van de rekeningen bezoldigd?

Hoofdstuk IV. Eigendomsoverdracht van privatieven

Informatie te bekomen voordat er onderhands verkocht of geruild wordt. Informatie te bekomen voordat de eigenlijke verkoopakte wordt verleden of bij erfenis. Welke van kosten zijn voor de verkoper? Welke zijn voor de koper? Hoe weet de syndicus of er voor een kavel een nieuwe eigenaar is? Wie dient de kosten verbonden aan de informatieverstrekking te betalen? Hoe rekent de syndicus af met de uittredende mede-eigenaars? Wat indien de uittredende mede-eigenaar nog openstaande rekeningen heeft? Voorrecht van de mede-eigendom

Hoofdstuk V. Betwistingen in en omtrent de mede-eigendom

Hoe kunnen geschillen binnen een mede-eigendom worden geregeld? Waarvoor kan de mede-eigenaar een vordering instellen? Voor welke rechten kan de VME opkomen? Wie neemt het initiatief om namens de vereniging van mede-eigendom te procederen? Hoe richt u zich als mede-eigenaar tot de Vrederechter? Wat indien een gerechtelijke procedure wordt opgestart voor of tegen de mede-eigendom? Crisis in de mede-eigendom Aanvechten van beslissingen van de algemene vergadering Kunnen ook niet-eigenaars de beslissing van de algemene vergadering aanvechten? Wat indien de syndicus nalaat of weigert een voorstel van een mede-eigenaar aan de algemene vergadering voor te leggen? Wat indien u voorstelt werken uit te voeren en de algemene vergadering wijst dit voorstel af? Wijziging van aandelen of van verdeelsleutels van kosten. Misbruik van minderheid. Wat indien de vereniging van mede-eigenaars veroordeeld wordt? Hoe worden de gerechtskosten en kosten van advocaat van de mede-eigendom verdeeld indien een mede-eigenaar een procedure start tegen de mede-eigendom of omgekeerd?

Hoofdstuk VI. Bijzondere vraagstukken

Exclusieve rechten op gemene delen Het voorzien van “infrastructuur” op de gemene delen “ter optimalisatie op het vlak van energie, water of telecommunicatie” Vernieling door ongeval Noodzaak tot afbraak en volledige heropbouw Hoe moeten brieven verstuurd worden aan een mede-eigendom? Taalvoorschriften in een mede-eigendom

Hoofdstuk VII. De vereniging van mede-eigenaars en privacy

Hoofdstuk VIII. Overgangsbepalingen (zolang er geen nieuw reglement van mede-eigendom is opgemaakt).

Duidelijk? Maak dan NU je RIO op maat aan!

Opzet

Is het in uw mede-eigendom niet toegestaan om tussen 20.00 uur en 8.00 uur kolen naar boven te brengen? Voorziet uw RIO in bepalingen omtrent het gebruik van de lift, terwijl er geen lift is? Bevat uw RIO reeds het privacy beleid van de mede-eigendom? Tijd voor een nieuw RIO op maat van uw gebouw

...

Werkwijze

Aan de hand van onze module maakt u een RIO op maat van uw gebouw. Een gedetailleerd invulformulier laat u toe zoveel mogelijk kenmerken van uw mede-eigendom aan te duiden waarmee dan rekening wordt gehouden bij de opmaak van het RIO van uw gebouw

...

Kostprijs

Een RIO op maat van uw gebouw kan via dit platform voor 185,00 EUR excl. BTW, d.i. 223,85 EUR incl. BTW

...

FAQ's

Wat verandert er?\n Was een reglement van interne orde dan nog niet verplicht?\n Wat is voortaan de inhoud van een reglement van interne orde?

...

Wie zijn wij?

www.reglement-van-interne-orde.be is een initiatief van Theoma | advocatenkantoor te Brugge

...